• Güney Anadolu Multipl Skleroz Çalışma Grubu Toplantısı

  Demiyelinizan Hastalıklarda Olgu Sunumları

  Detay »
 • Asistanlar için Multipl Skleroz

  Kanyol Hotel İstanbul Kennedy Caddesi No: 34 Sultanahmet, İstanbul

  Katılım için: Meta Turizm, Sürhay Ünal - surhay@meta-turizm.com, 0216 327 80 70 - 0533 660 43 51

  Detay »
 • Bilimsel Web Sitesi Kurucuları
  Bilimsel Sitesi Kurucuları Kimdir?
  Detay »
 • MS ÇALIŞMA GRUBU BİLİMSEL WEB SİTESİ YENİLENMİŞTİR!

  MS Çalışma Grubu Olarak Sitemizde;

  • Öncelikle hastalarımıza en doğru bilgiyi ulaştırmak,
  • Yaşam kalitelerini arttırmak konusunda yardımcı olmak,
  • Multipl Skleroz konusunda çalışmak ve deneyimini arttırmak isteyen meslektaşlarımıza bu site aracılığıyla ulaşmayı hedeflemekteyiz.
  Detay »
VENÖZ YETMEZLİK

Uluslararası Multipl Skleroz Federasyonu (MSIF) Açıklaması
Kronik Serebrospinal Venöz Yetmezlik (KSSVY)
[Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency (CCSVI)]

Giriş: Yakın dönemdeki bazı çalışmalarla, MS’deki santral sinir sistemi hasarına, kısmen kronik serebrospinal venöz yetmezlik (KSSVY) denen, beyin ve omurilikteki dolaşım sisteminin boşaltıcı yollarındaki bir bozukluğun neden olabileceğini öne sürülmektedir. Bu hipotez İtalya’da Ferrara Üniversitesi’nde çalışmakta olan Dr. Paolo Zamboni tarafından ortaya atılmıştır. Zamboni ve arkadaşları yaklaşık 65 hastadan aldıkları ilk verilerinin sonuçlarını Haziran 2009’da yayınlamışlardır. KSSVY’nin MS hastalığı üzerinde bir etkisi olabileceğini öne sürerek konunun daha geniş serilerde, kontrollü çalışmalar ile araştırılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Yaşam kalitesinin arttırılması için MSIF’in prensibi “MS’li kişilerin hayatlarını etkileyecek kararları kendilerinin vermesi ve hastalığı mümkün oldukça kendilerinin yönetmesi” şeklindedir. Bunu sağlayabilmek için de MS’in gidişi, tedavisi ve yaşam kalitesini arttırıcı yöntemlere ilişkin geniş bilgi, tavsiye ve eğitime ulaşabilmelidirler.

KSSVY’i tedavi edici yöntemlerin risk ve yararları uygun kontrollü, klinik çalışmalarla tam olarak ortaya konmamıştır. Kuvvetli destekleyici veriler üretilmeden ve üretilene kadar, tedavinin riskleri tam olarak belirlenene kadar, klinik bir çalışma dışında, mevcut problemi düzeltmeye yönelik mekanik girişimler önerilmemektedir.

 

Soru 1: KSSVY nedir?

Cevap 1: Kronik serebrospinal venöz yetmezlik beyin ve omurilikten dönen oksijenden fakir kanın boşalmasını sağlayan damarların daralması ile ortaya çıkan bir durumdur. Darlığa bağlı olarak kanın kalbe geri dönüşünün yavaşlaması, sinir sistemindeki dokuların kısmen oksijensiz kalması ve doku hasarı ile ilişkili olabilecek demir birikimine yol açmaktadır.

Soru 2: KSSVY ve MS arasındaki bağlantı nedir?

Cevap 2: Beyin ve omuriliğin venöz drenajı ultrason denen teknik kullanılarak incelenmiştir. Araştırmacılar venöz tıkanıklığın farklı MS tiplerinde ve hastalığın farklı dönemlerinde farklı paternler gösterdiğini belirtmişler ancak, hastalığın şiddeti ile venöz tıkanıklık arasında net bir ilişki saptamamışlardır.
Aynı İtalyan grubun daha sonraki bir çalışmasında (Journal of Vascular surgery, 2009 Dec 50:1348-58) venöz kan akımının “balonla genişletme” (balon-anjiyoplasti) denen bir teknikle arttırılmasının MS üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu açık uçlu çalışma (kör veya kontrollü değil-Soru 3’e bakınız) KSSVY bulunan 65 kişide (35 ataklı MS, 20 ikincil ilerleyici - sekonder progresif - MS, 10 primer progresif MS) uygulanan vasküler girişimin güvenirliliğini ve sonuçlarını araştırmıştır. Çalışmadaki bazı kişilerde yeni gelişen beyin lezyon sayısında ve atak sıklığında azalma gibi bazı pozitif sonuçlar elde edilmiştir.

Fakat, sonuçlar bazı faktörler nedeniyle tartışmalıdır; % 47 olguda re-stenoz (girişim sonrası internal juguler venlerin tekrar tıkanması) gelişmiştir, yapılan MRI tetkiklerinin zamanlaması ve tipi tutarsızdır ve bu çalışmaya katılanlar çalışma süresi boyunca hastalığı modifiye edici ilaçlara devam etmişlerdir.

Bütün bunlar çalışmanın sonuçları yorumlanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır. Çalışmayı yürüten araştırmacılar “balonla genişletme” yönteminin risklerini ve faydalarını ölçmeye yönelik yeni çalışmalar gerektiğini belirtmişlerdir.

Soru 3: Kontrollü, kör çalışmalar neden önemlidir?

Cevap 3: Kontrollü çalışmalarda, çalışmaya katılanlarla, araştırmacıların “kör”olması, ve karşılaştırma için bir kontrol grubu olması , araştırmacıların ve katılımcıların umut ve beklentilerinin çalışmanın sonuçlarının değerlendirilmesini ve yorumlanmasını etkilemediğinden emin olmak için şarttır. Şimdiye kadar KSSVY’i düzeltmeye yönelik yapılan çalışmaların hiçbiri kontrollü değildir.

Soru 4: Son KSSVY çalışmaları ne göstermektedir?

Cevap 4: Buffalo Tıp Merkezi ÜniversitesindeMS ile KSSVY arasındaki ilişkiyi saptamaya yönelik devam etmekte olan geniş çaplı bir Kombine Transkranyal ve ekstrakranyal venöz doppler değerlendirme çalışmasının ilk sonuçları 10 Şubat 2010’da yayınlanmıştır. Doppler sonuçları venöz kan akımını etkileyen 5 faktör üzerinden bildirilmiştir. 2 kriteri karşılayan hastalar KSSVY’i var olarak değerlendirilmiştir. İncelenen 500 hastanın 289’unda MS’liydi. Bunların en az %56’sı KSSSVY kriterlerini karşılamaktaydı. 163 sağlıklı kişinin %22’si ve başka nörolojik hastalığı bulununların %42’si için de aynı durum söz konusuydu.

Sonuçlar Zambon’inin bildirdiklerinden oldukça farklıydı ve bozulmuş venöz akımın MS’e özgü olmadığını düşündürmekteydi. Araştırmacılar KSSVY’in MS’deki yaygınlığını ve önemini belirlemeye yönelik daha fazla çalışma yapılması gerektiği sonucuna vardılar.

Soru 5: Yeni KSSVY araştırmaları konusunda neler yapılmaktadır?

Cevap 5: MS araştırmalarını finanse eden MS dernekleri, MS çalışmalarındaki gelecek vadeden her çalışmayı desteklemektedir. Benzer birçok deneysel ve klinik çalışmaya
MS Dernekleri kendi fonlarından destek olmaktadırlar.

Soru 6: KSSVY MS’e neden olur mu?

Cevap 6: Bu aşamada venöz yetmezlik ve MS’te bir sonuca varmak için yeterli veri yoktur.

Bu güne kadar yayınlananlara bakılarak sadece bazı MS’li kişilerde hastalığın, santral sinir sisteminin bozulmuş venöz drenajı ile ilişkili olarak oluştuğunu söyleyebiliriz. Ancak bu olay MS’i olmayan kişilerde de gözlenmiştir. Venlerin tıkanıklığının, MS’in nedeni mi yoksa sonucu mu olduğunu söylemek için elde yeterli veri yoktur.

Soru 7: KSSVY nasıl tedavi edilir?

Cevap 7: Klinik olarak gerek görüldüğünde KSSVY tedavi etmek için daralmış venleri açmak için “balonla genişletme” veya venlere stent koyarak (endovasküler cerrahi) açık kalmalarına yardımcı olmaya yönelik cerrahi yöntemler kullanılabilmektedir.

Soru 8: Bu tedavinin riskleri konusunda bilinenler nelerdir?

Cevap 8: Bugüne kadar hiçbir çalışmada KSSVY tedavilerinin güvenirliliği ve etkinliği test edilmemiştir. KSSVY tedavisinde stent koyma veya balonla juguler ve azygoz venin genişletilmesi yöntemlerinin güvenirliliği bilinmemektedir.

Ancak, endovasküler yöntemlerin, tıpkı diğer yöntemler gibi riskler taşıdığı bilinmektedir. Balon anjioplasti ve stentleme tekniği, her ikisi de az da olsa elastik geri tepme, venin yırtılması ve kan pıhtısı oluşması gibi riskler taşımaktadır. Restenoz (tekrar daralma) oranları da oldukça yüksektir. Stent yöntemi ayrıca hastaların kan sulandırıcı ilaçlar alması gerektiğinden kanama gibi veya stentin gevşemesi sonucu yerinden çıkarak kalbe doğru ilerlemesi gibi ek riskler içermektedir.

Mevcut durumda KSSVY hipotezi ve buna yönelik tedavilerin anlamı ve etkinliği bilimsel olarak hala kanıtlanmamıştır.

KSSVY tedavisinde uygulanan stent sonrası bir kişi ölmüştür. “Annals of Neurology” dergisine göre bu kişi stent uygulaması sırasında genellikle verilen kan inceltici (antikoagülan) ilaçlar nedeniyle gelişen beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Bir diğer hastada stentin yerinden çıkması ve kalbe gitmesi nedeniyle stenti çıkarmak için açık kalp ameliyatı yapılmıştır. Stanford Üniversitesindeki MS endovasküler cerrahi çalışması bu iki olay nedeniyle durdurulmuştur.

Soru 9: KSSVY tedavisi farklı MS formları için faydalı olacak mıdır?

Cevap 9: Bu soruyla ilgili çalışmalar çok erken bir dönemde oldukları için, bu tedavilerin MS’in herhangi bir formunda faydalı olup olmayacakları bilinmemektedir. Daha fazla çalışma MS ve KSSVY arasındaki ilişkiyi ve/veya bunun MS belirtileri üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. MS’li kişilerin tedavisinde onaylanması için daha fazla klinik çalışmalara gerek vardır.

Soru 10: Tedavi olmalı mıyım?

Cevap 10: KSSVY’i tedavi edici yöntemlerin risk ve yararları uygun kontrollü, klinik çalışmalarla tam olarak ortaya konmamıştır.

Kuvvetli destekleyici veriler üretilmeden ve üretilene kadar, tedavinin riskleri tam olarak belirlenene kadar, klinik bir çalışma dışında, mevcut problemi düzeltmeye yönelik mekanik girişimler önerilmemektedir.

Bu Web Sitesi GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. tarafından koşulsuz olarak desteklenmektedir. Web Tasarım ve Uygulama: Elif Kor